Zapraszamy Cię do praktyki jogi, do pracy prowadzącej do poznawania siebie, odkrywania prawdy i odczucia pełni istnienia. Dzięki uczciwej, szczerej, intensywnej, systematycznej praktyce, działając na wszystkich poziomach: fizycznym, moralnym, psychicznym oraz duchowym polepszysz swoje zdrowie fizyczne, odzyskasz energię i radość życia.

Nasza wspólna praca wymaga systematyczności, wysiłku i zaangażowania ze strony ucznia i nauczyciela. Z naszej strony staramy się zapewnić Ci jak najlepsze warunki do praktyki. Prosimy o merytoryczne informacje i uwagi mogące służyć poprawie naszej współpracy i działaniu Szkoły. Podjęcie własnej praktyki (w domu itd.) możliwe jest po konsultacji z nauczycielem.

Prosimy uczestników o przekazanie informacji o stanie zdrowie do nauczyciela (ewentualne dolegliwości, przebyte urazy, inne problemy zdrowotne).

Ostatni posiłek spożywamy na 3-4 godziny przed zajęciami.

Ćwiczymy boso, strój wygodny.

Na zajęcia przychodzimy punktualnie (wskazane 10-15 minut przed sesją).

Sesja jest niepodzielną całością (wychodzenie w trakcie zajęć jest niewskazane).

Telefony komórkowe należy wyłączać przed zajęciami.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie mat, pasków do ćwiczeń jak i innych przedmiotów przez uczestników na terenie Szkoły.

UWAGA !!!

Przed przystąpieniem do zajęć prosimy o informowanie nauczyciela o aktualnych problemach zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do wykonywania niektórych ćwiczeń (np. obniżonej sprawności psychofizycznej, przebytych urazach, ciąży), i innych na które zwrócić chcą Państwo naszą uwagę. Informację o stanie zdrowia dzieci uczestniczących w zajęciach przekazują rodzice lub prawni opiekunowie.

Praktykę jogi prowadzimy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.

W czasie zajęć nie pomagamy sobie nawzajem w wykonywaniu asan (postaw), w tym poprawiania ćwiczących innych uczestników sesji jogi. Pomagamy sobie w wykonywaniu ćwiczeń na wyraźne wskazanie prowadzącego. Zachowujemy uważność - nie doprowadzamy do kolizji z innymi uczestnikami zajęć. W czasie zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy, picia wody, rozmawiania, używania środków odurzających. Nie działaj destrukcyjnie na swoją i innych pracę, uszanuj ich wysiłek.

Zapraszamy do udziału w obozach i warsztatach jogi wszystkich chętnych chcących pogłębić i zintensyfikować swoją praktykę.

 

Płatność za zajęcia w okresach miesięcznych. Płatność należy uiszczać do końca poprzedzającego miesiąca. Zwroty płatności są rozpatrywane indywidualnie. Możliwe jest wykupienie abonamentu na sesje jogi w terminach dowolnych w przypadku niemożności systematycznego uczęszczania (praca, problemy zdrowotne, inne ważne przyczyny) - abonament wg cennika opłat za zajęcia.

Nie przenosimy opłat za zajęcia na inne osoby i nie zmieniamy ustalonych terminów zajęć. Nieobecność można odrobić tylko w czasie aktualnie wykupionych karnetów i w równoważnych cenowo terminach.

Przebywanie na terenie Szkoły Jogi w Puławach możliwe jest za zgodą nauczyciela lub osoby upoważnionej.

UWAGA !!!

Praktyka jogi jak każda inna praca z ciałem niesie ze sobą ryzyko powstania kontuzji, a najczęściej pokazania lub odnowienia się istniejących problemów zdrowotnych i każdy uczestnik zajęć powinien posiadać świadomość możliwości zaistnienia tego rodzaju zdarzeń. 

Powstanie ewentualnych problemów - zdarzeń losowych jest minimalizowane przez zastosowanie się do wszystkich punktów - wskazówek zawartych w regulaminie, kierowanie się wskazówkami nauczyciela oraz zasadami sztuki (praktyki jogi), w tym nie wykonywania asan bez zrozumienia sposobu ich wykonywania.

Uczestnicy przystępują do ćwiczeń jogi i praktykują jogę na własną odpowiedzialność, są zobligowani do uzyskania opinii - konsultacji z nauczycielem jogi oraz w przypadku posiadania wiedzy o przebytych lub leczonych swoich chorobach z lekarzem co do możliwości przystąpienia do praktyk jogi.

Szkoła Jogi w Puławach nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się, bądź zaostrzenie się chorób (dolegliwości), stanów psychofizycznych klasyfikowanych jako nieprawidłowe, które uczestnicy mogli doświadczać przed podjęciem praktyki, ani za powstanie dolegliwości wynikających z niedoinformowania nauczyciela o ewentualnych schorzeniach.

Uczestnicy zajęć przed przystąpieniem do ćwiczeń będą proszeni o poświadczenie zapoznania się z regulaminem Szkoły Jogi w Puławach i przyjęciem do wiadomości treści zawartych w regulaminie.